Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Om dine persondata

Læs her om Leasing Fyns behandling af persondata

Behandlingen af personoplysninger og kundedata er reguleret af EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven, lov om finansiel virksomhed §§ 117-123 samt øvrig relevant lovgivning og retningslinjer mv.

Personoplysninger – direkte eller personhenførbare oplysninger vedrørende fysiske personer eller personligt ejede virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber m.fl. – kan i Leasing Fyn f.eks. være: navn og adresse, CVR.nr., CPR.nr., e-mail, telefonnummer, registreringsnummer samt økonomiske forhold mv.

Leasing Fyn (Leasing Fyn Bank A/S, Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S) behandler personoplysninger i relation til kunde- og forhandlerforhold, medarbejdere, tidligere medarbejdere, pårørende/nærtstående til medarbejdere og ansøgere til stillinger i virksomheden under iagttagelse af principper beskrevet i denne politik.

Reglerne om personoplysninger gælder alene for fysiske personer og dermed ikke for selskaber. Det er dog Leasing Fyns politik, at det tilstræbes at behandle oplysninger om selskaber med samme høje beskyttelsesgrad, som fremgår af denne politik.

Dataansvarlig

Leasing Fyn Bank A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Leasing Fyn har modtaget om dig. Leasing Fyn Bank A/S kan kontaktes som følgende:


Leasing Fyn Bank A/S
Bondovej 1
5250 Odense SV

CVR-nr.: 21 62 77 47

Telefon: 62 61 20 20
E-mail: leasingfyn@leasingfyn.dk

Personoplysninger i kunde- og forhandlerforhold

Leasing Fyn behandler personoplysninger med det formål at etablere og administrere leasingaftaler, herunder kreditbehandling af finansieringsanmodninger, samt udlån og indlån.

 Leasing Fyn behandler kunde- og forhandleroplysninger, herunder personoplysninger (samlet benævnt oplysninger) sikkert og fortroligt. Behandlingen er underlagt interne retningslinjer og procedurer. Medarbejdere tildeles individuelle brugerrettigheder, og der sker logning af registreringer. Medarbejderne i Leasing Fyn behandler (indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse eller anden brug) oplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik og under iagttagelse af:

 • Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og legitime formål.
 • Behandling lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til kunde/forhandler.
 • Oplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
 • Oplysningerne skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.
 • Leasing Fyn som dataansvarlig er forpligtet til om nødvendigt at foretage ajourføring af oplysninger, der viser sig at være forældede.
 • Kundeoplysninger skal slettes eller gøres anonyme, når det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne i forhold til det oprindelige formål med indsamlingen.
 • Oplysninger opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne behandles.
 • Oplysninger behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger.

Behandling af oplysninger

Til brug for varetagelse af Leasing Fyns formål behandler Leasing Fyn almindelige personoplysninger om dig, herunder f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, ligesom Leasing Fyn også behandler dit personnummer og oplysninger om økonomiske forhold.

Leasing Fyn behandler som udgangspunkt ikke personfølsomme oplysninger. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til Leasing Fyn, der udover nødvendige oplysninger indeholder personfølsomme oplysninger – f.eks. oplysninger i en e-mail om dit helbred eller, at du er medlem af et bestemt politisk parti eller fagforening – betragter Leasing Fyn det som en accept af, at Leasing Fyn kan gemme oplysningerne. Leasing Fyn anvender ikke disse oplysninger i andre sammenhænge, og vil søge oplysningerne slettet hurtigst muligt, såfremt oplysningerne ikke har betydning for behandlingen af din sag.

Leasing Fyn behandler således oplysninger om dig, når du eller en af Leasing Fyns samarbejdspartnerne på dine vegne retter henvendelse i forbindelse med f.eks. en finansieringsanmodning, herunder for at opfylde hvidvasklovgivningen. Retsgrundlaget for Leasing Fyns behandling er i disse tilfælde persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Behandlingen af personnummer sker endvidere i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med henblik på entydig identifikation af dig.

Herudover indhenter Leasing Fyn oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger Leasing Fyn, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.

Behandling af oplysninger sker kun, hvis:

 • Du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og-/eller opfyldelse af en kontrakt, jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse af retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige (Leasing Fyn), jfr. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 • Behandlingen er nødvendig for, at Leasing Fyn ellers Leasing Fyns samarbejdspartnere kan forfølge legitime interesser som ikke strider mod den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du er kunde hos en af Leasing Fyns ejerbanker, videregiver Leasing Fyn i den forbindelse eventuelt dine personoplysninger til ejerbanken med det formål, at ejerbanken foretager kreditbehandling i forbindelse med f.eks. en finansieringsanmodning.

Opbevaring

Leasing Fyn opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, der ligger til grund for indsamling og behandling. Leasing Fyn opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i mindst 5 år efter, at kunde- eller samarbejdsforholdet er ophørt. Tilbud og andet materiale til brug for aftaler, som ikke er blevet til noget opbevares i 6 måneder fra seneste korrespondance.

Databehandlere

Såfremt Leasing Fyn benytter en databehandler, vil der være indgået en databehandleraftale med denne.

Såfremt databehandleren selv eller dennes underdatabehandler er lokaliseret uden for EU/EØS vil Leasing Fyn sikre, at databehandleren har tiltrådt en overenskomst eller afgivet en garanti der sikrer, at databehandleren og eventuelle underdatabehandlere lever op til kravene i persondataforordningen, jfr. persondataforordningens artikel 45-46.

Tavshedspligt og videregivelse

Medarbejderne i Leasing Fyn er ifølge lov om finansiel virksomhed § 117 pålagt en tavshedspligt om fortrolige oplysninger, herunder kunders personlige forhold. Alle oplysninger behandles derfor fortroligt.

Der udveksles data med Leasings Fyns ejerkreds og med selskaber, som Leasing Fyn samarbejder med for at udføre sine tjenester forudsat, at det er nødvendigt for Leasing Fyn for at kunne opfylde en aftale eller for Leasing Fyns legitime interesse i at gennemføre behandlingen. Data udveksles via sikker forbindelse eller ved at kryptere data.

I nogle tilfælde vil Leasing Fyns behandling af data, herunder videregivelse af data til 3. mand være baseret på frivilligt, udtrykkeligt og informeret samtykke fra dig.

Lov om finansiel virksomhed indeholder endvidere en række bestemmelser, som giver adgang til at videregive kundeoplysninger uden dit samtykke.

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 117, at videregivelse eller udnyttelse af kundeoplysninger kun kan ske, hvis de konkrete kundeoplysninger er nødvendige for at varetage den opgave, som oplysningerne videregives til brug for.

Leasing Fyn har pligt til at videregive kundeoplysninger til offentlige myndigheder:

 • Skattemyndighederne
 • Sociale myndigheder
 • Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (hvidvask)

I forbindelse med en retssag kan Leasing Fyn blive pålagt at udlevere dokumenter om en kunde, ligesom en medarbejder i Leasing Fyn kan blive indkaldt som vidne i en retssag.

Politiet kan i sin efterforskning af strafbare forhold anmode retten om at afsige kendelse om, at Leasing Fyn skal udlevere nærmere bestemte oplysninger om en kunde.

Udlevering af kundeoplysninger til politiet kræver forevisning af en retskendelse.

Personoplysninger i medarbejderforhold

Leasing Fyn har en intern forretningsgang for behandling af personoplysninger i relation til medarbejderforhold, hvorfor beskrivelsen i denne politik er på et overordnet niveau.

Leasing Fyn behandler personoplysninger vedrørende ansatte, som er nødvendige i forhold til almindelig personaleadministration, herunder lønbehandling.

Leasing Fyn har Datatilsynets tilladelse til at oprette en intern whistleblowerordning, som krævet i lov om finansiel virksomhed.

Beskyttelse af data

Persondata kan alene behandles og tilgås af personer med et arbejdsmæssigt behov, og behandlingen er systemmæssigt afgrænset med nødvendige autorisationer.

God databehandlingsskik

Der indsamles alene relevante personoplysninger til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Såvel medarbejderne som virksomheden er forpligtet til at sikre, at data er ajourførte.

Personoplysninger opbevares i løbende år + 5 år efter medarbejderen er fratrådt, hvorefter de slettes. Lønoplysninger, som indgår som en integreret del af statistisk materiale, kan gemmes i en længere periode.

Eventuelle personfølsomme oplysninger som f.eks. strafbare forhold, portrætbilleder og personprofiler slettes umiddelbart efter fratrædelse.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger deles med samarbejdspartnere, hvor det er nødvendigt i forhold til personaleadministrationen. Al kommunikation sker krypteret.

Der udveksles personoplysninger med følgende samarbejdspartnere, som der er indgået en databehandleraftale med, eller som er selvstændige dataansvarlige:

 • SKAT
 • Finans Danmark (statistik)
 • Jobcenter / sygedagpenge / virk.dk – nem refusion
 • Bluegarden (lønbehandling)
 • AP Pension eller personlige pensionsselskaber
 • Mølholm Forsikring
 • Dansk Tandforsikring
 • Forenede Gruppe Liv
 • Finansforbundet og Finanssektorens Feriefond (kollektiv forpligtelse)
 • Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (ejerbank)
 • Middelfart Sparekasse (ejerbank)
 • Fynske Bank A/S (ejerbank).

Indsigtsret

Nuværende og tidligere medarbejdere har ret til indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler.

Indsigt i egne oplysninger skal gives inden 4 uger efter modtagelse af anmodningen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der orienteres om, hvornår indsigtsanmodningen kan imødekommes.

Tavshedspligt

Personoplysninger behandles fortroligt og medarbejdere, som behandler personoplysninger, har tavshedspligt.

Videregivelse af oplysninger / samtykke

Videregives oplysninger sker det på baggrund af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at overholde offentligretlige forpligtelser.

Behandling af personfølsomme oplysninger som f.eks. portrætbillede eller personprofil sker alene efter indhentelse af medarbejderens samtykke. Virksomheden registrerer oplysninger om sygefravær, som ikke anses for en følsom oplysning, hvorimod der ikke sker registrering af en diagnose uden at indhente medarbejderens samtykke, idet dette betragtes som en følsom oplysning.

Et samtykke kan altid tilbagekaldes.

Personoplysninger i relation til ansøgere

Du kan sende ansøgninger til Leasing Fyn således:

 • job@leasingfyn.dk (krypteret, forudsat at du kan sende mail krypteret).
 • Sikker upload via vores website – https://leasingfyn.dk/sikkerupload/ Vælg ”Søg Job”

Såfremt der i en rekrutteringsproces indhentes referencer eller anvendes personprofil, vil dette alene ske efter forudgående aftale og samtykke fra ansøgeren.

Leasing Fyn behandler jobansøgninger fortroligt.

Såfremt du har sendt en ansøgning til Leasing Fyn men uden at få job, behandler vi din ansøgning således:

 • Din ansøgning og mail bliver slettet senest 3 måneder efter, at ansættelsesproceduren er afsluttet, og du har fået afslag.
 • Din ansøgning bliver gemt i op til 5 år, hvis du har givet samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning til eventuel senere brug. Et samtykke kan til en hver tid tilbagekaldes ved at kontakte HR-assistenten i Leasing Fyn.

Ansøgere har ret til indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler eller har behandlet i relation til en rekrutteringsproces. HR-assistenten kan kontaktes for nærmere oplysninger herom.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder, når Leasing Fyn behandler oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Leasing Fyn via de kontaktoplysninger som fremgår under afsnittet ”Dataansvarlig”.

Indsigtsret

Du har ret til indsigt i hvilke personoplysninger, Leasing Fyn er i besiddelse af, herunder bl.a.:

 • formålene med behandlingen,
 • kategorier af dine personoplysninger,
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til,
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret,
 • hvor personoplysningerne stammer fra,
 • hvorfra oplysninger om dig er indhentet, såfremt oplysningen ikke er indhentet hos dig.

Begæring om indsigt skal fremsendes til Leasing Fyns klageansvarlige og kan forventes besvaret indenfor 4 uger. Kontaktoplysninger kan findes på Leasing Fyn hjemmeside https://leasingfyn.dk/kontakt/brug-for-at-klage/. Såfremt anmodningen er åbenbar grundløs eller der er tale om overdrevne eller gentagende henvendelser, forbeholder Leasing Fyn sig retten til at beregne sig et gebyr for indsigtsanmodningen.

Ret til sletning

En kunde/forhandler har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet uden unødig forsinkelse, medmindre personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller personoplysningerne skal bevares jf. anden lovgivning eller efter krav fra myndighederne.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, behandler vi fremover kun oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

I de tilfælde hvor du har givet samtykke til, at Leasing Fyn må behandle dine persondata, kan dit samtykke altid tilbagekaldes. Vejledning til tilbagekaldelse fremgår af samtykkeerklæringen, og kan endvidere altid ske ved at rette henvendelse til Leasing Fyn via kontaktoplysningerne under afsnittet ”Dataansvarlig”.

Krypteret e-mail til leasing Fyn

Du kan sende sikker (krypteret) mail til Leasing Fyn på ”leasingfyn@leasingfyn.dk”, hvis du har certifikat.

Du kan også sende sikker e-mail / uploades materiale til Leasing Fyn via en uploadfunktion på vores website https://leasingfyn.dk/sikkerupload/ vælg medarbejder.

Sikkerhedsbrud

Ved sikkerhedsbrud / tab af data rapporteres dette øjeblikkeligt til direktøren. Anmeldelse af sikkerhedsbrud skal ske til Datatilsynet inden 72 timer efter, at virksomheden er blevet bekendt med bruddet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Senest opdateret juli 2022.

Download vores politik for behandling af persondata her, eller kontakt os og hør mere.