Skip to main content
  Upload
Login til Forhandlerleasing

Leasing ordbog

Få et samlet overblik over udtryk indenfor leasing

All-in aftale

En all-in-aftale er en leasingaftale, hvor betaling for eksempelvis service, forsikring og eventuelle forbrugsstoffer er inkluderet i leasingydelsen.

Beskatningsgrundlag af firmabil

Privat kørsel i en firmabil er skattepligtig.

Værdi af fri bil udgør 23,5% af bilens pris op til kr. 300.000 og 21,5% af resten, dog altid minimum 23,5% af kr. 160.000. Dertil lægges 450% af ejerafgift/grøn afgift (2023 satser). Ved biler der har været indregistreret i Danmark før, og som anskaffes brugt (>3 år) bliver beskatningsgrundlaget beregnet på baggrund af den nuværende markedspris. Ved brugte biler (>3 år) fra udlandet beregnes beskatningsgrundlaget ud fra fakturapris plus moms plus afgift.

Brugsretten

Brugsret er en begrænset ret til at råde over en genstand, der tilhører en anden. Det er en ret leasinggiver (den reelle ejer af aktivet) giver til leasingtager (brugeren af aktivet) ved indgåelse af en leasingaftale.

Cashflow

Kan direkte oversættes til pengestrøm. Det er betegnelsen for de ind- og udbetalinger, der sker i en given periode.

CIBOR

Copenhagen Inter Bank Offered Rate. Er udtryk for en variabel gennemsnitsrente, som er udregnet på baggrund af en række pengeinstitutters indbyrdes udlånsrentesatser. Læs mere og se den historiske udvikling i CIBOR-renten. 

Delafgift (eller delydelse)

Ved delafgift forstås den forholdsmæssige leasingydelse som leasingtager betaler for perioden fra leveringstidspunktet og frem til leasingperiodens begyndelse.

Ekstraordinær leasingydelse

Et engangsbeløb ved indgåelse af aftalen der betales udover de månedlige leasingydelser.

Flexleasing

En leasingtype, hvor man ikke betaler den fulde registreringsafgift med det samme, men i stedet bliver den delt ud i rater i den periode leasingaftalen løber.

Finansiel leasing

Finansiel leasing er ”ren” finansiering. Leasingtager betaler udstyret via de løbende leasingydelser, og når leasingaftalen udløber, hæfter leasingtager også for udstyrets indkalkulerede scrapværdi. Leasingtager hæfter derved for amortiseringen af hele eller den væsentligste del af leasingselskabets investering.

Forlængelse

Inden leasingperioden udløber, kan der mod sædvanlig kreditmæssig godkendelse aftales en forlængelse af leasingaftalen. Leasingydelsen i den forlængede periode fastsættes individuelt.

Forsikring

Leasing Fyn kræver, at det leasede udstyr er forsikret – enten via eget forsikringsselskab eller via vores aftale med Codan Forsikring A/S eller Euro Insurance DAC.

Forud-/bagudbetaling af leasingydelse

En leasingydelse kan betales enten forud eller bagud. Betales leasingydelsen periodisk bagud, vil leasingydelsen være større, end hvis leasingydelsen betales forud.

Future value (FV)

Future value betyder fremtidsværdi. I leasingsammenhæng anvendes begrebet future value om restværdien eller den indkalkulerede scapværdi ved leasingperiodens udløb.

Ikraftsættelse

Leasing Fyn “ikraftsætter” en leasingaftale den dag, Leasing Fyn får meddelelse (skriftligt) om, at leasingtager har modtaget og godkendt den leasede genstand og dermed samtidig godkender, at Leasing Fyn betaler leverandøren.

Leasingaftalen er imidlertid juridisk forpligtende fra den dag, aftalen underskrives af parterne.

Indeksering

For at tage højde for udviklingen i priser, materialer, lønninger m.m., kan det kan være aftalt, at en driftsafgift indekseres med en %-sats. Det kan fx være med nettoprisindekset eller andre lignende indeks.

Udviklingen i nettoprisindekset kan du følge på linket her: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks

Leasing

Leasing betyder leje.

Leasingaftale

Leasingaftalen er det juridisk bindende dokument, hvor aftalens nærmere vilkår og betingelser mellem leasingselskabet (leasinggiver) og leasingtager er fastsat og beskrevet.

Leasinggiver

Leasinggiver er leasingselskabet som ejer udstyret.

Leasingperiode

Leasingperioden er den periode, hvor leasingtager har brugsretten til den leasede genstand og betaler den aftalte leasingydelse for brugsretten.

Leasingtager

Leasingtager er den, der har brugsretten til leasinggenstanden.

Leasingydelse

I leasingperioden betaler leasingtager en leasingydelse for at have brugsretten til de(n) leasede genstand(e).

Moms samt eventuelle skatter og afgifter

I tillæg til leasingafgiften betaler leasingtager normalt moms samt eventuelle andre skatter og afgifter. Tillæggene beregnes med baggrund i de til enhver tid gældende regler og satser.

Operationel leasing

Ved operationel leasing hæfter du ikke for restværdien ved aftalens ophør.

Present value (PV) eller nutidsværdi

Svarer til den leasede genstands anskaffelsessum ekskl. moms.

Rammeaftale

En rammeaftale er en aftale om at leasingfinansiere flere leasinggenstande til en samlet anskaffelsessum svarende til den aftalte ramme.

Restværdi

Restværdi er den finansielt opgjorte ”restgæld” på et givet tidspunkt i leasingperioden. Restværdien ved leasingperiodens udløb fastsættes som leasinggenstandens forventede handelsværdi.

Sale-and-lease-back

Princippet i ‘sale-and-lease-back’-aftaler er, at en virksomhed sælger et eller flere af sine aktiver til leasingselskabet og herefter leaser de(t) samme aktiv(er) tilbage. Den umiddelbare fordel ved ‘sale-and-lease-back’ er, at virksomheden får mulighed for at frigøre den likviditet, som er bundet i udstyret.

Scrapværdi

Scrapværdien er leasinggenstandens forventede værdi ved udløb af aktivets økonomiske levetid.

Splitleasing

Ved splitleasing indgår Leasingselskabet to leasingaftaler vedrørende samme bil. Den ene indgås med virksomheden og den anden med medarbejderen. Medarbejderen betaler herefter kun for privatkørsel i bilen.

Sæsonleasing

En sæsonleasingaftale er en leasingaftale, hvor størrelsen af leasingydelserne tilpasses leasingtagers sæsonmæssige likviditetsudsving. I de perioder af året, hvor leasingtager har den bedste likviditet er leasingydelserne høje – og i de perioder, hvor leasingtager har den dårligste likviditet er leasingydelserne lave.

Tilbagediskontering

Tilbagediskontering er en beregning af nutidsværdien af en fremtidig betalingsrække, hvor der tages hensyn til en given rente.

Udløb

Ved leasingaftalens udløb leveres det leasede udstyr retur til leasinggiver.

Hold dig opdateret

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, lover vi, at du ikke bliver spammet med mails. Tilgengæld får du relevante nyheder 3-4 gange om året med artikler, nye løsninger og tips og tricks til dig som leasingkunde.